CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:28 | 24/05/2018 (GMT+7)
.

Đưa Luật Hành chính công vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

15:04 | 12/07/2016
(ĐBNDO)- Cũng trong sáng 12.7, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2017 và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Chỉ đưa vào Chương trình những dự án luật có đủ hồ sơ theo quy định

Theo đánh giá của các ủy viên UBTVQH, nhìn chung, trong nhiệm kỳ Khóa XIII, QH, các cơ quan của QH, các ĐBQH, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tập trung, nỗ lực thực hiện chức năng lập Hiến, lập pháp và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra. Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều luật, bộ luật nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật trên các lĩnh vực, nhất là các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

 Trong nhiệm kỳ Khóa XIII, QH đã thông qua Hiến pháp năm 2013, 107 luật, bộ luật, 01 nghị quyết; UBTVQH đã thông qua 09 pháp lệnh và 03 nghị quyết; hầu hết các dự án còn lại đã được đưa vào Chương trình năm 2016 và được đề nghị đưa vào Chương trình năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động lập pháp vẫn còn những hạn chế chậm được khắc phục: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn phải điều chỉnh thường xuyên; số lượng các dự án còn nhiều, không tương xứng với năng lực, tổ chức, bộ máy; quy định trong một số đạo luật chưa phản ánh đầy đủ, sát thực nhu cầu cuộc sống, vẫn mang tính nguyên tắc chung, nên hiệu quả điều chỉnh, tính khả thi chưa cao; việc triển khai thực hiện luật còn phải phụ thuộc vào văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; một số dự án luật trình QH, UBTVQH không bảo đảm tiến độ, chất lượng, cá biệt có dự án còn sai sót về kỹ thuật.

Để khắc phục những tồn tại trên và nâng cao hiệu quả xây dựng chương trình Luật, nhiều ý kiến cho rằng cần ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 các dự án luật, pháp lệnh nhằm thể chế hoá kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng được nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 các dự án luật, pháp lệnh nhằm tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp; thực hiện các cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân. Chỉ đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 những dự án có đầy đủ hồ sơ theo quy định; thuyết minh rõ ràng về mục đích, sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung cơ bản theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, xác định rõ thứ tự ưu tiên của các dự án luật cần ban hành và quyết tâm tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ, tránh tình trạng phải điều chỉnh Chương trình...

Phiên họp thứ 50, UBTVQH Khóa XIII Ảnh: Quang Khánh

Bảo đảm chất lượng soạn thảo, thẩm định các dự án trước khi trình

Cho ý kiến về việc áp dụng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh tán thành với các nội dung phân tích trong Tờ trình. Nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, chất lượng trong công tác hoạch định chính sách để xây dựng, chuẩn bị dự án luật trình QH, đối với những dự án được QH chấp thuận đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 thì việc soạn thảo, thẩm định sẽ tiếp tục áp dụng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.

Chủ trì thảo luận nội dung này, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ: về các dự án điều chỉnh của năm 2016, UBTVQH đồng tình dự án luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ sẽ thông qua tại 2 kỳ họp. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ cho ý kiến, và thông qua tại kỳ họp thứ hai. Tuy nhiên, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ Bộ Khoa học và Công nghệ muốn giải quyết vướng mắc, bất cập và bổ sung một số điều mới để khắc phục tình trạng không đưa những công nghệ cũ vào, nhưng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung của Luật nhằm tạo khung pháp lý đồng bộ, thuận lợi, khuyến khích đổi mới công nghệ mới, hiện đại, giải quyết những yêu cầu thực tế đặt ra. Để bảo đảm chất lượng của luật, đề nghị sẽ xem xét tại 2 kỳ họp, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, QH thấy rằng chất lượng bảo dảm rồi, cần thông qua ngay thì QH sẽ xem xét vấn đề này tại kỳ họp.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh, QH, Chính phủ mong muốn tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, tạo ra khuôn khổ pháp lý. Đây là luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan tới đầu tư kinh doanh. Hiện hồ sơ chưa đủ để các cơ quan chức năng thẩm tra, nên đề nghị Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị kỹ dự án Luật, báo cáo với UBTVQH sau kỳ họp thứ nhất của QH Khóa XIV. Trong thời gian đó, các Ủy ban của QH sẽ thẩm tra các dự án luật, nếu thấy đủ điều kiện thì UBTVQH sẽ đồng ý cho sửa đổi, bổ sung luật này và báo cáo với QH tại kỳ họp cuối năm.

UBTVQH thống nhất Luật hành chính công sẽ đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; chưa bổ sung dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh...

Về dự án Luật Biểu tình, Tờ trình nêu rõ: dự án này đã được đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11, QH Khóa XIII để kịp thời thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, do đây là dự án Luật phức tạp, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, nên đã lùi thời gian trình dự án Luật này. Đến nay, Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4, nhưng qua quá trình chuẩn bị cho thấy nhiều vấn đề quan trọng trong dự án vẫn còn có ý kiến khác nhau; hồ sơ của dự án chưa đầy đủ. Do đó, chưa đủ cơ sở để báo cáo QH đưa dự án này vào Chương trình.

* Theo chương trình, chiều nay, UBTQH bế mạc phiên họp thứ 50.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang