Ngày làm việc thứ 25, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV

Thông qua dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

09:21 | 23/11/2017
Sáng ngày 23.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH biểu quyết thông qua dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), với tỷ lệ 85,74% ĐBQH tán thành.

Nợ tự vay, tự trả của DNNN không tính vào nợ công

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) thông qua gồm 9 chương, 63 điều, quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công. Nợ công quy định tại Luật này bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương. Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) của UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, các khoản nợ tự vay, tự trả của doanh nghiệp nhà nước là các khoản vay thuộc quyền tự chủ của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật, bảo đảm bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác. Do đó, UBTVQH xin QH cho phép không quy định nợ tự vay, tự trả của doanh nghiệp nhà nước vào phạm vi nợ công.

Đối với quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền “quyết định việc đàm phán, ký, phê duyệt và điều chỉnh thỏa thuận vay nước ngoài nhân danh Chính phủ” (khoản 7, Điều 14), UBTVQH cho rằng, Khoản 7 Điều 96 Hiến pháp đã quy định Chính phủ có nhiệm vụ “tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ”. Đồng thời, khoản 5 Điều 98 Hiến pháp cũng đã quy định Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền “quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ”. Vì vậy, để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định của Hiến pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho biết, khoản 7 Điều 14 theo hướng: Thủ tướng Chính phủ quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, ký kết, phê duyệt và điều chỉnh thỏa thuận vay nước ngoài nhân danh Chính phủ.


Đoàn ĐBQH Phú Thọ biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Ảnh: Quang Khánh

Bộ Tài chính là đầu mối quản lý nợ công

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng quy định rõ đầu mối quản lý nợ công. Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công; Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công. Trong đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính được quy định rõ: chủ trì tổ chức thực hiện đàm phán, ký kết thỏa thuận vay thương mại, hiệp định khung, hiệp định cụ thể về vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài nhân danh Nhà nước và Chính phủ. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ phân công cụ thể nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các bộ, ngành liên quan trong quản lý nhà nước về nợ công. Và tại Điều 63 cũng quy định rõ: trong trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Luật này và Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, thì áp dụng theo quy định của Luật này.

Phương Thủy
Quay trở lại đầu trang