09:09 14/08/2018
Đại học theo mô hình doanh nghiệp đang là xu thế phát triển của nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới, trong đó nhấn mạnh sự tham gia tích cực và chủ động của các trường vào quá trình đổi mới sáng tạo và tạo ra các giá trị kinh tế, thúc đẩy phát triển xã hội. Trường đại học với sứ mệnh phát triển tri thức và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao phục vụ cho xã hội cần có sự chuẩn bị và thích nghi với các xu hướng vận động mới của nền kinh tế.
07:13 09/08/2018
Theo TSKH PHẠM ĐỖ NHẬT TIẾN, Học viện Quản lý giáo dục, trước những yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Luật Giáo dục đại học (GDĐH) được sửa đổi, bổ sung, thì tái cơ cấu GDĐH tiếp tục được đặt ra như một cách tiếp cận để đóng góp ý kiến. Và để thành công, giải quyết được những điểm yếu của GDĐH Việt Nam hiện nay, cần chú trọng xây dựng một cơ chế giám sát và đánh giá nghiêm túc, trung thực, kiểm chứng được theo kết quả đầu ra.
07:41 06/08/2018
Sự phát triển của xã hội hiện đại và kinh tế tri thức đã và đang đặt ra những đòi hỏi mới ở người lao động nói chung và nhân lực có trình độ đào tạo ở bậc đại học nói riêng. Chính bởi vậy, đội ngũ giảng viên cũng phải thay đổi để bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực.
07:11 04/08/2018
Theo TS. Trần Ngọc Giao (Học viện Quản lý giáo dục), quản lý nhà nước về giáo dục đại học cần tạo lập môi trường cho sự phục hưng và phát triển giáo dục đại học. Muốn vậy, điều trước tiên phải làm là quay về những giá trị cơ bản của giáo dục đại học, bảo đảm nguyên tắc mang tính bản chất của quản lý nhà nước về giáo dục đại học.
09:09 02/08/2018
Hội thảo Giáo dục 2018 (VEC 2018) chủ đề Giáo dục đại học - chuẩn hóa và hội nhập quốc tế sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 17.8. Đây là cơ hội để các đại biểu trao đổi, thảo luận, đề xuất ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này; đồng thời, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Quay trở lại đầu trang