08:09 13/03/2017
Theo thành viên Đoàn giám sát, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp MAI THỊ PHƯƠNG HOA, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước đã cơ bản đủ và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vấn đề là triển khai thực hiện có đúng và nghiêm túc hay không. Chúng ta còn dư địa để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, quan trọng là người đứng đầu phải thực sự mạnh dạn, quyết liệt hơn nữa.
Quay trở lại đầu trang