Ý KIẾN ĐẠI BIỂU - Ý KIẾN CỬ TRI
Cập nhật 20:50 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Nhịp cầu

Điều chỉnh chương trình đào tạo theo thị trường

07:51 | 14/06/2018
Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về việc triển khai, thực hiện chính sách pháp luật trong công tác dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn trong 2 năm 2016 - 2017 đã chỉ ra nhiều nội dung cần sớm có giải pháp khắc phục: Quy mô mạng lưới, cơ cấu đội ngũ giáo viên ở một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa phù hợp; cơ cấu đào tạo nghề còn bất cập, trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng chiếm tỷ lệ 79%, trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm tỷ lệ 21%. Trang thiết bị dạy nghề không bảo đảm, thiếu đồng bộ, thậm chí không phù hợp.

Đáng chú ý, công tác dự báo nhu cầu học nghề, việc làm và điều tra khảo sát lao động gắn với nhu cầu đào tạo chưa sát thực tế; chưa đánh giá được chính xác tỷ lệ lao động có việc làm ổn định sau khi học nghề. Việc tổ chức thực hiện chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm, thu thập phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, việc làm ở Trung tâm Dịch vụ việc làm còn hạn chế. Định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong đào tạo, giải quyết việc làm chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

Thực tế trên cho thấy, để công tác dạy nghề và giải quyết việc làm góp phần thiết thực xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bên cạnh tiếp tục phát huy vai trò của Trung tâm Dịch vụ việc làm, cần đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn cho người lao động lựa chọn ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển KT - XH của địa phương, doanh nghiệp. Các ngành, địa phương cần xác định rõ ngành nghề, nhu cầu đào tạo và số lượng cần đào tạo để triển khai thực hiện công tác dạy nghề, giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu thực tế. Chú trọng năng lực quản lý về giáo dục nghề nghiệp, năng lực quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo. Đặc biệt, cần điều chỉnh chương trình đào tạo xuất phát từ yêu cầu của thị trường lao động để người học nghề có khả năng tìm được việc làm sau đào tạo.

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cũng đặt ra yêu cầu phải rà soát hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn, đánh giá đúng năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo để lựa chọn cơ sở đủ điều kiện tham gia đào tạo. Trường hợp cơ sở dạy nghề hoạt động không hiệu quả hoặc còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, thực hiện sáp nhập để giảm đầu mối. Huy động, lồng ghép các nguồn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, bảo đảm chất lượng đào tạo, cơ cấu, ngành nghề, vị trí việc làm theo nhu cầu của doanh nghiệp; đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động dạy nghề cho người lao động. Gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách giải quyết việc làm.

Ngành chức năng và chính quyền địa phương cũng cần xây dựng cơ chế, chính sách, quy định đặc thù, khuyến khích phát triển thị trường nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ cao, thương mại du lịch, dịch vụ; khai thác, chế biến khoáng sản gắn với môi trường bền vững; thu hút doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sử dụng nhiều lao động địa phương, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, bảo đảm giúp người lao động có việc làm, vươn lên thoát nghèo...

BẠCH YẾN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang