Cập nhật 21:25 | 20/01/2019 (GMT+7)
.

Chưa thông qua nếu còn băn khoăn

08:10 | 10/06/2017
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các ngành, các cấp để làm rõ các căn cứ, sự phù hợp của những nội dung cần ban hành nghị quyết. Đồng thời, quan tâm thu thập ý kiến đóng góp, phản hồi, coi đây là một trong những kênh thông tin quan trọng để HĐND tỉnh ban hành nghị quyết chất lượng, phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương.

Quyết định chính sách phù hợp

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, tỉnh Lâm Đồng đã đạt một số kết quả quan trọng trong phát triển KT - XH: Thu hẹp được khoảng cách thu nhập bình quân đầu người so với bình quân chung cả nước; phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến đã tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng… Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM và các chương trình mục tiêu quốc gia khác cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu… Đạt được những kết quả này, một phần do HĐND tỉnh đã quyết định chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huy động các nguồn lực, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, tầng lớp nhân dân.

Ngoài ban hành các quyết định về chính sách phát triển KT - XH, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh còn thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, đánh giá việc triển khai thực hiện và sự phù hợp với thực tiễn áp dụng tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Đơn cử, qua giám sát chuyên đề Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch tái canh cây cà phê trên địa bàn cho thấy, công tác quản lý, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đánh giá chất lượng, hiệu quả của việc tái canh chưa thật sự bảo đảm; hạn mức cho vay thực hiện chương trình tái canh cà phê còn thấp, giải ngân vốn phải chia làm nhiều lần gây khó cho người dân; công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng cây giống của các ngành chức năng chưa sát thực tế. Vì vậy, việc cung ứng nguồn giống phục vụ cho tái canh đạt tiêu chuẩn để ghép, cải tạo, trồng mới của các cơ sở sản xuất cây giống chưa đáp ứng được yêu cầu, cây giống kém chất lượng, đã làm giảm hiệu quả tái canh cũng như ảnh hưởng đến chất lượng vườn cà phê trong tương lai… Từ đó, HĐND đã có những kiến nghị xác đáng với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các ngân hàng, UBND các huyện, thành phố khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại; đồng thời kiến nghị thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.


Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố
Ảnh: Tuấn Dương

Rõ căn cứ ban hành

Phát huy những kết quả đó, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh ban hành nhiều chính sách phát triển KT – XH có tính dài hạn, làm tiền đề, cơ sở cho các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp, củng cố tổ chức, phát huy các tiềm năng của địa phương. Quá trình triển khai thực hiện các giải pháp, HĐND tỉnh luôn xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển KT – XH của địa phương.

Đặc biệt, khắc phục những bất cập trong thực hiện quy trình ban hành các quyết định về chính sách, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình xây dựng nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. Như: Có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất danh mục xây dựng nghị quyết. Trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh ban hành quyết định xây dựng danh mục nghị quyết trong năm của HĐND tỉnh. Đây là cơ sở để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các ngành, các cấp để làm rõ các căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn về sự phù hợp của những nội dung cần ban hành nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển KT - XH của địa phương. Đồng thời, quan tâm thu thập ý kiến đóng góp, phản hồi các cơ quan, tổ chức liên quan và đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; qua các cuộc TXCT, tiếp công dân; qua xử lý đơn thư KNTC của công dân… coi đây là một trong những kênh thông tin quan trọng để HĐND tỉnh ban hành những nghị quyết chất lượng, phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết phải thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc lấy ý kiến, nhất là đối với những nghị quyết liên quan đến đời sống nhân dân, đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KT - XH của địa phương, phải xác định rõ các nội dung lấy ý kiến… Quá trình lấy ý kiến, cần nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng nhóm đối tượng lấy ý kiến và xác định cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến. Hình thức lấy ý kiến cũng phải đa dạng, ngoài đăng tải toàn văn dự thảo nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; việc lấy ý kiến còn có thể bằng hình thức trực tiếp, gửi dự thảo đề nghị góp ý kiến, tổ chức hội thảo hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở tờ trình đề nghị ban hành danh mục xây dựng chương trình nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực phân công để các ban của HĐND tỉnh chủ động giám sát, khảo sát nhằm thu thập thông tin phục vụ thẩm tra; hoặc tham gia ngay từ đầu với các cơ quan được giao chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết để phối hợp xây dựng những nghị quyết chất lượng, bảo đảm quy trình, thủ tục, đúng thời gian quy định, có tính khả thi cao. Quá trình thẩm tra, các ban HĐND tỉnh cần thể hiện rõ chính kiến về sự cần thiết phải ban hành; nếu có vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ phải đề nghị đưa ra khỏi chương trình kỳ họp để nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh và thông qua vào kỳ họp lần sau. Kiên quyết đề nghị không thông qua những dự thảo nghị quyết xây dựng không bảo đảm quy trình, hồ sơ theo quy định.

Nguyễn Văn Triệu - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
Quay trở lại đầu trang