Cập nhật 08:18 | 16/12/2019 (GMT+7)
.

Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

19:41 | 26/03/2019
Chiều 26.3, tiếp tục chương trình Phiên họp lần thứ 17, Ủy ban Pháp luật đã tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tới dự và phát biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường…


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình dự án Luật

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, dự án Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung 4 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 23 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cụ thể, với nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ (Điều 23), dự án Luật bổ sung thẩm quyền quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; tiêu chí thành lập tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; số lượng cấp phó tối đa của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, bổ sung khoản 10, Điều 23 Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành quy định có tính nguyên tắc để xác định rõ thầm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ.

Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, dự án Luật bổ sung thẩm quyền quyết định thực hiện thí điểm những mô hình mới về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi quyền hạn của Chính phủ khi luật chưa quy định hoặc quy định không còn phù hợp.

Đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Chính phủ đề nghị sửa đổi theo hướng, việc phân quyền, phân cấp cho các cấp cấp chính quyền địa phương phải bảo đảm điều kiện về ngân sách. Dự án Luật cũng quy định giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp ở từng loại hình đơn vị hành chính; giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện và số lượng Phó Trưởng ban của HĐND, song quy định tăng số lượng Phó chủ tịch UBND cấp xã loại II.


Toàn cảnh phiên họp 

Các thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với việc xây dựng dự án Luật nhằm kịp thời thể chế hóa tinh thần Nghị quyết số 18 –NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 56/2017 của QH về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiều ý kiến lưu ý, dự thảo Luật chưa đề cập việc điều chỉnh hợp lý chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, trong khi đây là một yêu cầu của Nghị quyết 18. Ngoài ra, dự thảo Luật quy định rõ hơn về phân định thẩm quyền, phân quyền, ủy quyền đối với chính quyền địa phương, song lại giảm số lượng Thường trực HĐND cấp tỉnh, huyện, thì có bảo đảm điều kiện cho chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả thẩm quyền được giao không?


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu 

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ, dự án Luật  được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết 18, nên sẽ không sửa đổi toàn diện Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, mà chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung với các quy định góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, cũng như góp phần tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng vừa qua. “Chỉ đưa vào dự thảo Luật quy định về những vấn đề đã rõ, đã chín, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau nên tiếp tục nghiên cứu kỹ càng hơn”, Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch QH cũng lưu ý, Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành quy định tăng số lượng Phó chủ tịch HĐND, Phó trưởng Ban HĐND là để góp phần tăng cường vai trò của HĐND các cấp, nên phải có thuyết trình cụ thể về đề nghị giảm số lượng Phó chủ tịch HĐND, Phó trưởng Ban HĐND chuyên trách tại dự thảo Luật. Ngoài ra, cần tránh tư tưởng bình quân, không tính đến đặc điểm của đô thị, nông thôn, hải đảo khi xây dựng các điều, khoản cụ thể. Và, nên cân nhắc xem xét quy định tại dự thảo Luật số “sở cứng”, “sở mềm” ở địa phương, còn việc cần bao nhiêu Sở, phó giám đốc Sở hãy để chính quyền địa phương quyết định, tùy theo quy mô dân số, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển của mỗi địa bàn.

Phương Thủy
Quay trở lại đầu trang