Cập nhật 19:15 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Nhấn mạnh bước đi quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ

17:35 | 24/02/2016
(ĐBNDO) - Chiều 24.2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng, chính sự đóng góp của Chính phủ thì QH mới có dấu ấn nhiệm kỳ thành công. Do vậy, đề nghị cần đánh giá sâu thêm những vấn đề liên quan trực tiếp đến mối quan hệ của Chính phủ với các cơ quan chấp hành với QH như thế nào. Trên cơ sở đó đánh giá các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ như thế nào để tạo nên một dấu ấn nhiệm kỳ được nhân dân rất ghi nhận.

Tại phiên họp, đa số ý kiến Ủy viên UBTVQH nhất trí cho rằng, Báo cáo của Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, báo cáo đầy đủ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong Báo cáo đã phân tích, đánh giá những mặt làm được, những hạn chế, bất cập, nêu lên các nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; đồng thời đưa ra một số bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Ủy viên cơ bản tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo, đồng thời nhận thấy từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, cũng như các nhiệm vụ, quyền hạn của mình để bảo đảm phát triển KT - XH, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế…. Sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã góp phần quan trọng tạo nên bước phát triển đáng ghi nhận trong đời sống KT - XH của đất nước.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ nên cần tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ qua trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ và các luật, nghị quyết của QH có liên quan. Cần nêu bật được những thành tựu, kết quả đạt được cũng như những bất cập, hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong tổ chức, hoạt động của Chính phủ, nhất là trong việc chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của tập thể Chính phủ; từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm và đề xuất những mục tiêu, giải pháp khắc phục cho nhiệm kỳ sau.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đề nghị, để nâng tầm báo cáo nên tổng kết chính sách trong 5 năm qua và bước chuyển cho 5 năm tới. Đặc biệt trong lĩnh vực xã hội, Chủ nhiệm Trương Thị Mai cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua lĩnh vực xã hội có bước chuyển mình tích cực và trong 5 năm tới con đường đi của các chính sách xã hội đã định hình tương đối rõ nét để có thể đi tiếp thực hiện mục tiêu tiến bộ xã hội. Đặc biệt có một số dấu ấn rõ nét như thị trường lao động đã dần rõ nét hơn, đã định hình được những bước cơ bản thông qua việc sửa đổi luật pháp liên quan đến thị trường lao động. Tiếp đó là bước phát triển về tiền lương, tiền lương tối thiểu, cung cầu trên thị trường lao động, quan hệ lao động có sự thay đổi, đối thoại thương lượng có bước đi mạnh mẽ hơn. Đây là những dấu ấn cần được đánh giá một cách rõ nét hơn và bước chuyển này rất quan trọng để chúng ta chuẩn bị cho bước đi tiếp theo cho thị trường lao động dần hoàn thiện hơn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, Chủ nhiệm Trương Thị Mai cũng đề nghị, báo cáo cần nhấn mạnh bước đi quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ này là thay đổi cơ chế tài chính cho y tế thông qua lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và thay đổi giá viện phí. Đây là bước chuyển sẽ tạo nên việc nâng cao chất lượng điều trị, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và tạo nên nguồn tài chính bảo đảm vững chắc hơn cho việc chăm sóc sức khỏe người dân.

Về lĩnh vực kinh tế, Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị, báo cáo nên có một mục nói về doanh nghiệp nhà nước; trong điều hành về tái cấu trúc lại nền kinh tế trong đó có tái cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước như thế nào. Đồng thời, về vấn đề kinh tế hợp tác, theo lý luận thì cùng với kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng nền kinh tế định hướng XHCN. Tuy nhiên, trong thực tiễn vấn đề này chưa được quan tâm lắm. QH cũng chưa có một cuộc nào giám sát chuyên đề về hợp tác xã, chưa có chủ trương nào nói hợp tác xã phải phát triển như thế nào? Cùng với đó, vấn đề lương cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động cũng là điểm hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua cần được nói rõ hơn.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chính phủ trong Báo cáo công tác nhiệm kỳ, theo Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền, báo cáo đánh giá công tác của Chính phủ gắn liền với công tác nhiệm kỳ của QH. Nhiệm kỳ của QH được đánh giá là có nhiều dấu ấn quan trọng, kể cả về mặt xây dựng thể chế, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Rõ ràng, những dấu ấn này có liên quan mật thiết với các hoạt động Chính phủ. Chính sự đóng góp của Chính phủ thì QH mới có dấu ấn nhiệm kỳ thành công. Do vậy, đề nghị cần đánh giá sâu thêm những vấn đề liên quan trực tiếp đến mối quan hệ của Chính phủ với các cơ quan chấp hành với QH như thế nào. Trên cơ sở đó đánh giá các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ như thế nào để tạo nên một dấu ấn nhiệm kỳ được nhân dân rất ghi nhận.

Ngoài ra, Trưởng Ban Dân nguyện cũng cho rằng, báo cáo chưa thể hiện rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của Chính phủ trong xây dựng chính quyền địa phương. Đây là vấn đề gắn liền với tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường. Trên cơ sở đó để đánh giá việc xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương như thế nào để bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương xuống địa phương. Cùng với đó, liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ với người dân. Trong Báo cáo có nêu tất cả các chính sách đều hướng đến người dân, việc xây dựng chính sách từ thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm nhưng trên cơ sở bài học đó cần thể hiện như thế nào để nhân dân tin tưởng, Chính phủ phát huy được vai trò người dân, cũng như quyền làm chủ của người dân trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển KT- XH.

Lê Hoa – Khánh Chi
Quay trở lại đầu trang