Cập nhật 19:39 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Thông qua Nghị quyết Quy chế hoạt động đối ngoại của QH (sửa đổi)

16:48 | 17/02/2016
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 45, chiều 17.2, dưới sự điều khiểu của Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy chế hoạt động đối ngoại của QH (sửa đổi).

Ảnh: Lâm Hiển

Quy chế hoạt động đối ngoại của QH (sửa đổi) có 6 chương, 26 điều, quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục và điều kiện bảo đảm thực hiện các hoạt động đối ngoại của QH. Quy chế áp dụng đối với UBTVQH, Chủ tịch QH, các Phó chủ tịch QH, các cơ quan của QH, các cơ quan thuộc UBTVQH, Tổng thư ký QH, VPQH và ĐBQH.

Quy chế nêu rõ, việc thực hiện hoạt động đối ngoại của QH phải tuân thủ những nguyên tắc quán triệt và thực hiện đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật Tổ chức QH, Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân trên cơ sở phân công, phân nhiệm rõ ràng. Theo chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm đã được UBTVQH quyết định và thực hiện nghiêm túc chủ trương thiết thực, tiết kiệm nguồn ngân sách Nhà nước và sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ phát triển.

Đồng thời, được tổ chức, thực hiện theo sự chỉ đạo của UBTVQH và Chủ tịch QH. Việc triển khai hoạt động cụ thể được dựa trên nguyên tắc đối đẳng, có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Đối với những trường hợp ngoại lệ, Ủy ban Đối ngoại trình cấp có thẩm quyền quyết định. Phân công, phân cấp, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các hoạt động đối ngoại của QH. Ủy ban Đối ngoại chịu trách nhiệm giúp lãnh đạo QH, UBTVQH chủ trì phối hợp, điều hòa trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của QH.

Cũng theo Quy chế, các cơ quan của QH, cơ quan thuộc UBTVQH, Tổng thư ký QH, VPQH có nhiệm vụ thực hiện quan hệ đối ngoại với cơ quan hữu quan của QH các nước, cơ quan hữu quan khác của nước ngoài, tổ chức quốc tế nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế theo chính sách đối ngoại của Nhà nước; phối hợp với Ủy ban đối ngoại và VPQH thực hiện quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế; tham gia với Ủy ban đối ngoại triển khai công tác thông tin đối ngoại của QH. Đồng thời, chủ động đề xuất, dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại hằng năm của mình; cử thành viên, cán bộ Vụ giúp việc tham gia hoạt động đối ngoại khi có yêu cầu; tham gia công tác giám sát các cơ quan đại diện ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trực tiếp hoặc phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban thường vụ về người Việt Nam ở nước ngoài. Hàng năm gửi báo cáo công tác đối ngoại tới UBTVQH, đồng gửi Ủy ban Đối ngoại để tổng hợp vào thời gian trước các kỳ họp QH.

Lê Hoa - Khánh Chi
Quay trở lại đầu trang