NGHỊ QUYẾT
Về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Đặng Quốc Khánh

21:12 | 09/08/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
Căn cứ các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội 2014;
Căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1299-QĐNS/TW ngày 21/6/2019 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020;
Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Đặng Quốc Khánh và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 572/TTr-BCTĐB ngày 19/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Đặng Quốc Khánh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hà Giang và ông Đặng Quốc Khánh theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Kim Ngân