NGHỊ QUYẾT
Điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV

21:12 | 09/08/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 888 NQ/2010/UBTVQH12 ngày 5/3/2010 phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Công văn số 10051-CV/VPTW ngày 16/7/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về chủ trương điều động cán bộ về công tác tại Quốc hội;
Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tại Tờ trình số 3849/TTr-UBĐN14 ngày 25/7/2019;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều động ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về công tác tại Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Đôn Tuấn Phong được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Các ông: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Đôn Tuấn Phong theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 CHỦ TỊCH 
 
 
Nguyễn Thị Kim Ngân