NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Bình Phước

21:11 | 09/08/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ công văn số 2952-CV/TU ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước;
Căn cứ Biên bản kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước ngày 02/7/2019;
Xét Tờ trình số 173/TTr-ĐĐBQH ngày 02/7/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước và Tờ trình số 601/TTr-BCTĐB ngày 26/7/2019 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bà Điểu Huỳnh Sang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Bình Phước. Thời gian tính từ ngày 01/8/2019.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, bà Điểu Huỳnh Sang được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,05.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước và bà Điểu Huỳnh Sang theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
                             CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Thị Kim Ngân