Sổ tay

Nâng cao nhận thức trong thực thi pháp luật

08:14 | 27/05/2019

Theo báo cáo tình hình hoạt động của Sở Tư pháp Hà Nội, thời gian qua TP Hà Nội đã quan tâm triển khai nhiều công việc nhằm bảo đảm hiệu quả thi hành của các văn bản quy phạm pháp luật khi được ban hành như đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác hướng dẫn, triển khai nhằm bảo đảm sự thống nhất nhận thức và thực hiện từ thành phố tới các cơ sở; đẩy mạnh và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của nhân dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật; chú trọng hơn đến công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức thi hành pháp luật của thành phố cũng còn những hạn chế, vướng mắc: Chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực chưa cao; việc tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi còn dàn trải, hình thức; một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp chưa hợp lý, không đủ các yếu tố cấu thành thủ tục hành chính, cùng một việc bị chia nhỏ thành nhiều thủ tục hành chính...

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Tư pháp đã xác định trách nhiệm và phân công cụ thể nhiệm vụ cho sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Về đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí cụ thể, định lượng để xác định được mức độ thực thi pháp luật, cũng như đánh giá được chính xác, toàn diện hiệu quả, tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn…

Kết quả thực hiện Đề án đến nay cho thấy, nhiều văn bản quy phạm pháp luật tại các sở, ngành hết hiệu lực đã được phát hiện, qua đó có kiến nghị bổ sung chỉnh sửa hoặc bãi bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nắm bắt những vướng mắc để có tháo gỡ. Năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức thanh tra theo kế hoạch đối với 14 tổ chức; thanh tra đột xuất 10 tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra, Sở Tư pháp đã ban hành 27 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 tổ chức và 18 cá nhân… qua đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội mới đây, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Càng phát triển, hội nhập thì càng phải ưu tiên hàng đầu việc xây dựng nhà nước pháp quyền. TP Hà Nội đã và đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống thể chế. Do đó, vai trò của Sở Tư pháp là rất lớn, nhất là tham mưu cho thành phố trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thực thi, phổ biến pháp luật, công tác hòa giải và các nhiệm vụ khác, Sở Tư pháp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022”, trong đó xây dựng văn hóa ứng xử trong thực thi pháp luật, thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, muốn làm được vậy, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân trong thực thi pháp luật.

Bảo Hân