Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội Khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường

23:25 | 12/04/2019
Ngày 12.4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 676/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH về Phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường và Nghị quyết số 677/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH Khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường.

Cụ thể, trong Nghị quyết số 676/NQ-UBTVQH14 nêu rõ: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Quy chế làm việc của UBTVQH; ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 9094-CV/TW ngày 20.3.2019 của Văn phòng Trung ương; Tờ trình số 1140/TTr-UBQPAN14 ngày 5.4.2019 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Tờ trình số 286/TTr-BCTĐB ngày 11.4.2019 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của UBTVQH tại Phiên họp thứ 33 ngày 12.4.2019, UBTVQH quyết nghị: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường kể từ ngày 12.4.2019.

Theo Nghị quyết số 677/NQ-UBTVQH14, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 9094-CV/TW ngày 20.3.2019 của Văn phòng Trung ương; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH của ông Lê Đình Nhường; Tờ trình số 286/TTr-BCTĐB ngày 11.4.2019 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của UBTVQH tại Phiên họp thứ 33 ngày 12.4.2019, UBTVQH quyết nghị: Cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH Khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường, thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe, kể từ ngày 12.4.2019.

Nghị quyết yêu cầu Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm VPQH, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình và ông Lê Đình Nhường theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Anh Phương