Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

17:10 | 12/03/2019
Chiều 12.3, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ở nước ta, từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất tới nay, các đơn vị hành chính đã có nhiều lần thay đổi lớn. Đó là giai đoạn hợp nhất (1976 - 1986) và giai đoạn chia, tách đơn vị hành chính các cấp (từ sau năm 1986 và kéo dài cho đến khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành). Quá trình chia, tách đơn vị hành chính các cấp, bên cạnh một số kết quả trước mắt đạt được như việc quản lý của chính quyền gần dân, sau khi chia tách được sự đầu tư từ ngân sách nhà nước nên có những thay đổi nhất định về kinh tế - xã hội, thì việc chia, tách đơn vị hành chính cũng phát sinh không ít hạn chế. Đó là sự chia nhỏ đơn vị hành chính dẫn đến phân tán các nguồn lực, tiềm năng phát triển của các địa phương, làm cho bộ máy nhà nước thêm cồng kềnh, tăng biên chế công chức, viên chức, gây lãng phí ngân sách cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc…


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã  - Ảnh: Quang Khánh

Ngày 24.12.2018 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tại khoản 2, Mục III (Tổ chức thực hiện) của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đã giao: “Đảng đoàn QH, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trước mắt, nghiên cứu, kịp thời ban hành các văn bản cần thiết theo thẩm quyền phục vụ cho việc sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021, nhất là việc ban hành văn bản của UBTVQH để cụ thể hóa Nghị quyết này và kịp thời ban hành Nghị quyết cho các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp lại theo đề nghị của Chính phủ.

Để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 56/2017/QH14 của QH Khóa XIV và tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính trong thời gian tới, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 là cần thiết.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của QH. Ủy ban Pháp luật thống nhất với những nội dung tiếp thu của Chính phủ như trong dự thảo Nghị quyết mới. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật thấy rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không chỉ liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế trong các cơ quan nhà nước mà còn gồm tổ chức bộ máy, biên chế trong các cơ quan Đảng, đoàn thể. Những nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh trong nghị quyết của UBTVQH.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết - Ảnh: Quang Khánh

Do đó, Ủy ban Pháp luật kiến nghị UBTVQH (hoặc Đảng đoàn QH), sau khi ban hành Nghị quyết này, cần có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo thẩm quyền, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị ở những địa phương thực hiện sắp xếp để bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các đối tượng có liên quan.

Đa số thành viên UBTVQH nhất trí cho rằng, việc ban hành Nghị quyết này là cần thiết.

Liên quan đến quy định HĐND các cấp thông qua phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, điều 7 dự thảo Nghị quyết nêu rõ: Việc thảo luận, biểu quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện tại kỳ họp HĐND. Trường hợp không thể tổ chức kỳ họp HĐND mà cần quyết định ngay để bảo đảm kịp tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch, lộ trình của cấp có thẩm quyền thì Thường trực HĐND xem xét, quyết định việc gửi phiếu biểu quyết để đại biểu HĐND thực hiện việc biểu quyết. Phiếu biểu quyết được gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ về nội dung có liên quan cùng với báo cáo ý kiến của Thường trực HĐND, dự thảo Nghị quyết của HĐND và yêu cầu về thời hạn gửi lại phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết phải được báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Băn khoăn với quy định này, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện là việc quan trọng, nhạy cảm, do đó không nên xin phiếu mà nên tổ chức họp HĐND để thảo luận, biểu quyết.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu - Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng, rất phức tạp, nhạy cảm, thực hiện chủ trương của Trung ương, sắp xếp tinh gọn bộ máy đơn vị hành chính hiệu lực, hiệu quả. Theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, trong năm 2019 cơ bản sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Nghị quyết lần này tập trung giải quyết thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 là đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt cả 2 tiêu chí về diện tích và quy mô dân số. Ngoài ra, theo hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Chính trị, cân nhắc tính toán đến các yếu tố về đặc thù lịch sử, truyền thống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, điều kiện địa lý tự nhiên.

Sau khi thảo luận, 100% Ủy viên UBTVQH có mặt tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết. Theo đó, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 bao gồm các trường hợp thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% số tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của UBTVQH về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Hà An