Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm tiền gửi

Nghĩa vụ và quyền lợi của người được bảo hiểm tiền gửi

09:14 | 27/09/2018

- Xin hỏi những đối tượng nào được bảo hiểm tiền gửi. Người được bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ và quyền lợi gì?
Nguyễn Mai Linh (Đông Anh, Hà Nội)

- Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi, người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đó là tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, ký phiếu hoặc tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Điều 11, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định,  người được bảo hiểm tiền gửi có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiềm gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm.

Điều 11, Luật Bảo hiểm tiền gửi cũng quy định, người gửi tiền được bảo hiểm có quyền:

- Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật này.

- Được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật này.

- Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chế độ về bảo hiểm tiền gửi.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật

BHTVN