Nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới giảm 70%

09:47 | 13/06/2018
Bộ NN - PTNT cho biết, nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã giảm từ mức 15 nghìn tỷ đồng (vào đầu năm 2016) xuống còn hơn 4.900 tỷ đồng, tương đương giảm 70%.

Theo số liệu của Bộ NN - PTNT, đến hết tháng 1.2018, toàn quốc có 26/63 tỉnh không nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, năm 2017 có thêm 11 địa phương báo cáo đã xử lý hết nợ. Đến nay, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản còn khoảng 4.943 tỷ đồng (giảm 10.284 tỷ đồng so với thời điểm 31.1.2016; giảm 4.872 tỷ đồng so với thời điểm cùng kỳ năm trước). Một số tỉnh có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, nhưng kết quả xử lý còn chậm, nhất là các địa phương tự cân đối ngân sách như Vĩnh Phúc, Hải Phòng.

Về kết quả thực hiện xây dựng NTM nói chung, tới nay cả nước có 3.289 xã (đạt 36,84%) được công nhận đạt chuẩn NTM (mục tiêu là 31%); có 50 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cả nước còn 121 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 136 xã (vượt mục tiêu năm 2017 giảm số xã dưới 5 tiêu chí xuống dưới 150 xã). Bình quân tiêu chí/xã đạt 14,25 tiêu chí, vượt mục tiêu đạt 14 tiêu chí.

Góp phần có được kết quả này, cả nước đã huy động được hơn  269,5 nghìn tỷ đồng để thực hiện chương trình. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 8 nghìn tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 33,8 nghìn tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 38 nghìn tỷ đồng; vốn tín dụng 158,4 nghìn tỷ đồng; doanh nghiệp đóng góp 12,2 nghìn tỷ đồng và nhân dân, cộng đồng đóng góp gần 19 nghìn tỷ đồng.

Bộ NN - PTNT dẫn số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy, từ năm 2011 - 2017, cả nước đã hoàn thành một khối lượng đường giao thông gấp hơn 5 lần của giai đoạn 2001-2010, có 99,4% tổng số xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã, đặc biệt ở những địa bàn vùng núi cao, địa hình phức tạp (Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An...).

Trong tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, các địa phương đã tập trung đầu tư và đã phát triển được khoảng 21.000 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, dần hình thành được một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, trong đó, đã có 744 chuỗi nông sản an toàn. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, hiện nay, cả nước có khoảng 4.823 sản phẩm đặc sản cấp xã, huyện có lợi thế, trong đó mới có 1.086 sản phẩm (khoảng 22,52%) có đăng ký/công bố tiêu chuẩn chất lượng; có 695 (14,4%) sản phẩm có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Tính tới hết năm 2017, cả nước có 62,3% số xã đạt tiêu chí thu nhập, 58,5% số xã đạt chuẩn tiêu chí giảm hộ nghèo, 94,8% số xã đạt tiêu chí lao động có việc làm. Riêng tiêu chí tổ chức sản xuất, cả nước có 71,2% số xã đạt do rà soát lại theo yêu cầu mới của Bộ tiêu chí quốc gia. Cả nước đã có 4.795 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (đạt 53,7%); 76,7% số xã đạt tiêu chí văn hóa so với cuối năm 2016.

Tuy nhiên, Bộ NN - PTNT cho biết khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các vùng, miền còn khá lớn, cụ thể: Đồng bằng sông Hồng có 63,33% số xã đạt chuẩn, tỷ lệ này ở Đông Nam Bộ là 63,22%, miền núi phía Bắc chỉ đạt 15,53%, Tây Nguyên 22,5%, đồng bằng sông Cửu Long 29,43%, duyên hải Nam Trung Bộ 30,87%. 

Bình Sơn