Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XIV:

Thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

10:01 | 12/06/2018
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Năm, sáng 12.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 với 95,48% đại biểu tán thành.
Đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Ảnh: Quang Khánh

Nghị quyết nêu rõ, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng  (một triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng  (một triệu, năm trăm bảy mươi tư nghìn, bốn trăm bốn mươi tám tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017. Bội chi ngân sách nhà nước là 248.728 tỷ đồng (hai trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng), bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 197.165 tỷ đồng (một trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng); vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng (năm mươi mốt nghìn, năm trăm sáu mươi ba tỷ đồng).

Ngoài ra, Nghị quyết cũng giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nghiên cứu, thực hiện các đề xuất được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1024/BC-UBTCNS14 ngày 18.5. 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của ĐBQH tại Kỳ họp thứ Nă, QH Khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các cấp khẩn trương rà soát, phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã hoàn thành. Đồng thời, có biện pháp khẩn trương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công hoàn thành, chậm phê duyệt quyết toán. Hướng dẫn, kiểm tra HĐND các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của cấp mình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo cụ thể với QH về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2016 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Cũng theo Nghị quyết, UBTVQH, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, HĐDT, các Ủy ban khác của QH, Đoàn ĐBQH, ĐBQH và HĐND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Hà An