Ngày làm việc thứ 17, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018

16:44 | 14/11/2017
Chiều nay, 14.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư, QH Khóa XIV, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

Với 88,39% ĐBQH tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết. Theo đó, trong năm 2018, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2018 là 753.404 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.


Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
Ảnh: Quang Khánh

Nghị quyết cũng quy định rõ, trong giai đoạn 2018 - 2020, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách Trung ương được hưởng phát sinh trên địa bàn từng địa phương năm trước liền kề năm hiện hành. 30% số thu còn lại được giao cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ quan trực thuộc, thực hiện mua sắm tập trung một số danh mục cần trang bị thống nhất. Khoản kinh phí này cũng sẽ được điều tiết hỗ trợ cho công an một số địa phương có nguồn thu khó khăn để chi phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương, cũng như bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi. Đặc biệt, phải kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, tăng cường các biện pháp để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Việc điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định cũng được yêu cầu hạn chế thực hiện.

Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2018; bố trí kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành. Các địa phương phải phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư (sau khi đã bảo đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương), để thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do Trung ương ban hành, giảm yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội này.

Phương Thủy