Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

16:54 | 12/09/2017
Chiều 12.9, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo một số nội dung liên quan đến quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong quản lý nợ công, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng việc quy định thống nhất đầu mối quản lý nợ công là cần thiết. Theo quy định hiện hành, trách nhiệm quản lý nợ công được giao cho 3 cơ quan gồm Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc quy định nhiều đầu mối trong quản lý nợ công khiến không thống nhất và khó khăn trong việc tổng hợp, báo cáo thông tin, số liệu về nợ công, ảnh hưởng đến quá trình điều hành, hoạch định chính sách quản lý nợ công và khó khăn trong việc xác định trách nhiệm giải trình của các cơ quan. Thực tế, việc giải ngân vốn vay đã thoát ly dự toán NSNN được phê duyệt, dẫn đến khi quyết toán, giải ngân thực tế vượt dự toán lớn trong thời gian qua, tăng bội chi NSNN so với số đã được QH quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chánh và Ngân sách Nguyễn Đức Hải Ảnh: Quang Khánh

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban đề nghị, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) cần quy định rõ cơ quan làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công theo hướng giao Bộ Tài chính làm cơ quan đầu mối và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trong quản lý nợ công, bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Ngân sách Nhà nước và đồng bộ với cách thức quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Điều 88 Luật Đầu tư công.

Một số ý kiến khác cho rằng, cần quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong quản lý nợ công. Việc chỉ quy định chung chung, không xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong nội dung dự thảo Luật sẽ dẫn đến nhiều nội dung phải giao Chính phủ quy định, chưa bảo đảm tính cụ thể, chưa hạn chế tình trạng “luật khung, luật ống”, sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Đa số thành viên UBTVQH đồng tình cao với phương án thống nhất đầu mối trong quản lý nợ công theo hướng Chính phủ chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về nợ công; Bộ Tài chính là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công; các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong quản lý nợ công theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp Ảnh: Quang Khánh

Tránh tình trạng “một việc nhưng giao cho nhiều cơ quan”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh quan điểm cần chỉnh sửa lại dự thảo Luật theo hướng không quy định trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho từng bộ, ngành, bảo đảm Chính phủ có thể linh hoạt sắp xếp lại, giao cho đơn vị cụ thể mà không “vướng” Luật.

Đồng tình với việc thống nhất một đơn vị quản lý nợ công, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cũng cho rằng, nếu giữ nguyên 3 đơn vị cùng tham gia quản lý nợ công như Luật hiện hành sẽ không làm rõ trách nhiệm của từng khâu, từng giai đoạn khi “một người đàm phán, một người vay, một người trả”. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ cho rằng, phải thống nhất toàn bộ quy trình này, từ lúc thương thảo đến ký kết và sử dụng là quá trình xuyên suốt mới khắc phục được tình trạng quản lý phân tán, phối hợp chưa chặt chẽ.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu Ảnh: Quang Khánh

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đề nghị, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cần đánh giá tác động việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý nợ công. Bởi không chỉ có khía cạnh công việc, mà còn nhiều yếu tố khác, gồm tổ chức bộ máy hành chính, quan hệ quốc tế, nhất là quan hệ với các tổ chức quốc tế. Đánh giá rõ việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ này có xung đội với các luật như Luật Đầu tư công, Luật Ngân hàng Nhà nước… hay không? Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cần lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, trong đó Bộ Nội vụ và Ủy ban Pháp luật cần tham gia sâu hơn vào nội dung này.

Chi An