Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Bảo đảm áp dụng thống nhất trong thực tiễn

08:05 | 14/07/2017
Ngày 20.6 vừa qua, QH đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Việc ban hành Luật này nhằm khắc phục những lỗi kỹ thuật đã được phát hiện của Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán của Bộ luật Hình sự, góp phần bảo đảm áp dụng thống nhất bộ luật trong thực tiễn. Đồng thời bổ sung một số vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn sau khi Bộ luật Hình sự 2015 được thông qua, nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 LTS: Tại Kỳ họp thứ 3 vừa qua, QH đã thông qua 12 luật. Đây là những đạo luật quan trọng tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp 2013, hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển KT - XH, thiết thực phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. 12 luật đều chính thức có hiệu lực trong năm 2018. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của các luật này.

Những điểm mới cơ bản của Luật gồm những sửa đổi, bổ sung một số điều khoản thuộc Phần Những quy định chung; và một số điều khoản thuộc Phần Các tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mở rộng trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại với 2 tội danh

Để bảo đảm sự nhất quán trong chính sách xử lý cũng như tính bao quát, toàn diện và phù hợp hơn với thực tiễn, những sửa đổi, bổ sung một số điều khoản thuộc phần Những quy định chung liên quan đến các quy định về người chưa thành niên phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội.

Về người chưa thành niên phạm tội, Luật sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 12 của Bộ luật Hình sự theo hướng kế thừa quan điểm của Bộ luật Hình sự năm 1999 là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm “rất nghiêm trọng do cố ý” hoặc “tội đặc biệt nghiêm trọng” nhưng giới hạn trong 28 tội danh cụ thể được liệt kê tại Khoản 2, Điều 12 của Bộ luật. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 14 của Bộ luật Hình sự năm 2015 theo hướng người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội đối với 2 tội danh là tội giết người (Điều 123) và tội cướp tài sản (Điều 168).

Liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội, Luật đã bổ sung nội dung quy định về phân loại tội phạm, tổng hợp hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội vào một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (các Điều 9 và 86 của Bộ luật Hình sự). Bổ sung quy định tại Điều 76 của Bộ luật Hình sự theo hướng mở rộng phạm vi trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại bao gồm cả đối với tội tài trợ khủng bố (Điều 300) và tội rửa tiền (Điều 324).


QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự
Ảnh: quochoi.vn

Bổ sung 1 tội danh mới về kinh doanh theo phương thức đa cấp

Liên quan đến những sửa đổi, bổ sung một số điều khoản thuộc phần Các tội phạm, về mức định lượng trong các khung của một số điều luật, Luật đã điều chỉnh mức định lượng tại các khoản của một số điều luật của Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến mức định lượng về tỷ lệ thương tích, tổn hại cho sức khỏe và các mức định lượng khác thuộc cấu thành một số tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và một số tội khác. Đặc biệt, Luật đã điều chỉnh mức định lượng về khối lượng, thể tích các chất ma túy tại các khoản của các điều luật để tránh trùng lặp và phù hợp với thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử từ trước đến nay, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.

Đối với các tội danh liên quan đến vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và vật liệu nổ (các Điều 304 và 305 của Bộ luật Hình sự), Luật sửa đổi các tình tiết định lượng về số vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc vật liệu nổ quy định tại các điều khoản này theo hướng không liệt kê cụ thể từng loại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự và vật liệu nổ mà kế thừa cách quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 là sử dụng tình tiết định tính “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn” hoặc “số lượng đặc biệt lớn”, nhằm bảo đảm tính bao quát được hết các trường hợp phạm tội và linh hoạt trong xử lý tội phạm.

Liên quan đến yếu tố cấu thành của một số tội phạm của Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật đã có những sửa đổi, bổ sung như: Bổ sung hành vi “cướp phá tài sản” vào cấu thành tội phạm bạo loạn (Điều 112) để xử lý về tội này nhằm bao quát hành vi phạm tội hoạt động phỉ trước đây theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Quy định riêng về đối tượng hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu hoặc pháo nổ tại Điều 190 (tội sản xuất, buôn bán hàng cấm) và Điều 191 (tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm) của Bộ luật Hình sự.

Bổ sung chất XLR - 11 (được tẩm ướp trong cỏ Mỹ) và lá KHAT (có chứa chất ma túy Cathinone) vào cấu thành các tội phạm về ma túy (các Điều 248, 249, 250, 251, 252 Bộ luật Hình sự); đồng thời, bổ sung vào từng điều, khoản, điểm có liên quan quy định mang tính khái quát là “bộ phận của các cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định” để bao quát các trường hợp phạm tội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống ma túy.

Sửa đổi, bổ sung cấu thành giảm nhẹ của một số tội phạm theo hướng giới hạn phạm vi xử lý hình sự đối với trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả. Theo đó, chỉ xử lý hình sự đối với trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại Khoản 3 của điều này (tức là hậu quả “rất nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng”).

Luật cũng bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 292 Bộ luật Hình sự năm 2015), đồng thời, bổ sung một tội danh mới - tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a Bộ luật Hình sự) nhằm xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp đang diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian vừa qua, gây thiệt hại cho nhiều người, nhất là những người dân ở vùng nông thôn, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, Luật cũng đã có những sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật trong một số điều khoản cụ thể của Bộ luật Hình sự 2015 liên quan đến các quy định viện dẫn, sử dụng từ ngữ cũng như các sửa đổi khác về kỹ thuật nhằm bảo đảm tính chính xác, logic, rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc giải thích, áp dụng thống nhất các quy định của Bộ luật Hình sự trong thực tiễn.

Hoàng Ngọc