93 doanh nghiệp phải cổ phần hóa đến hết năm 2020 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 - gồm 93 doanh nghiệp.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2020 có 93 doanh nghiệp phải tiến hành cổ phần hóa. Trong số này, Nhà nước sẽ nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại 4 doanh nghiệp gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ; Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Công ty TNHH MTV Khoáng sản.


Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại Ngân hàng NN - PTNT Việt Nam sau khi cổ phần hóa

Nhà nước sẽ giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ  tại 62 doanh nghiệp, gồm: 1 doanh nghiệp thuộc Bộ NN - PTNT; 1 doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có 4 doanh nghiệp; SCIC có 1 doanh nghiệp; TP Hồ Chí Minh có 36 doanh nghiệp, Hà Nội có 11 doanh nghiệp; Hải Phòng có 2 doanh nghiệp; Khánh Hòa, Kiên Giang, Phú Yên, An Giang, Đắk Nông, Đồng Nai - mỗi tỉnh có 1 doanh nghiệp. Cũng theo Quyết định 26, Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần tại 27 doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện cổ phần hóa (hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp) đúng kế hoạch; xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa bảo đảm phù hợp với tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định.

Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sản uất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc thù khác. Trường hợp Nhà nước cần nắm giữ từ 36% - 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần thì phải báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng yêu cầu định kỳ hàng quý và trước ngày 30.9.2020 phải báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp quy định tại Quyết định này để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ quy định.